Patrons, Intermediaries and Venetian Artists in Vienna (24-26 Sep 20)

Online (ICCHS – International Center for Comparative Historical Studies, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Slovenia), September 24 – 26, 2020
Registration deadline: Sep 23, 2020

Patrons, Intermediaries and Venetian Artists in Vienna and Imperial Domains (1650–1750)

Conference organized by the ICCHS – International Center for Comparative Historical Studies, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Slovenia

Program

Četrtek / Thursday, 24. 9. 2020

8:45–9:00
Uvodni nagovor / Inaugural Address

ROMAN KUHAR
dekan / dean, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani / Faculty of Arts, University of Ljubljana, Slovenia

9:00–13:00
Med Benetkami in Dunajem / Between Venice and Vienna. The network of intermediaries

Uvodno predavanje / Introductory Lecture
STEFANO MAZZONI
Sullo spettacolo europeo di Antico regime / O evropskem gledališču ancien régima

RUDI RISATTI
I Burnacini a Vienna – il trasferimento di una famiglia di scenografi da Venezia alla corte imperiale / Burnaciniji na Dunaju – o selitvi družine scenografov iz Benetk na cesarski dvor

MARCO CAPPONI
«[…] quanto debolmente son andato figurando»: Alessandro Zen e il pronao di San Nicolò da Tolentino a Venezia (1706–1714) / »[…] quanto debolmente son andato figurando«: Alessandro Zen in pronaos beneške cerkve San Nicolò da Tolentino (1706–1714)

ALESSANDRO QUINZI
Giovanni Pacassi da Gorizia a Schönbrunn / Giovanni Pacassi iz Gorice v Schönbrunn

INGEBORG SCHEMPER-SPARHOLZ
From Imperial Sculptor in Vienna to Royal Sculptor in Dresden – Lorenzo Mattielli (1686–1748) and his Career-enhancing Social Network / Od dvornega kiparja na Dunaju do kraljevega kiparja v Dresdnu – Lorenzo Mattielli (1686–1748) in vpliv njegovega socialnega omrežja na kariero

JEAN-PHILIPPE HUYS
Le réseau artistique vénitien de Daniele Antonio Bertoli (1677–1743), dessinateur et animateur à la cour impériale de Vienne / Beneško umetnostno omrežje Daniela Antonia Bertolija (1677–1743), risarja in kulturnega promotorja na dunajskem cesarskem dvoru

ENRICO LUCCHESE
Angela Carriera, Giovanni Antonio Pellegrini e Daniele Antonio Bertoli tra Venezia, Vienna e San Daniele del Friuli / Angela Carriera, Giovanni Antonio Pellegrini in Daniele Antonio Bertoli med Benetkami, Dunajem in San Daniele del Friuli

Odmor za kosilo / Lunch break

14:30–18:15

GIANLUCA STEFANI
Un diplomatico a Vienna: mecenati, musici e artisti nella corrispondenza di Giuseppe Riva (1729–1739) / Diplomat na Dunaju: meceni, glasbeniki in umetniki v korespondenci Giuseppa Rive (1729–1739)

BERNARDINA SANI
1730: il viaggio di Rosalba Carriera a Vienna. Uno sguardo agli intermediari / 1730: potovanje Rosalbe Carriere na Dunaj. Pogled na posrednike

ANTONIO CIPULLO
Antonio Corradini e Vienna, proposte per una rete di contatti / Antonio Corradini in Dunaj, predlogi za omrežje poznanstev

SILVIA TAMMARO
An International Charade. Anton Maria Zanetti the Elder and Eugene of Savoy’s Paintings / Mednarodna šarada. Anton Maria Zanetti starejši in slike Evgena Savojskega

BOŻENA ANNA KOWALCZYK
Anton Maria Zanetti e i Canaletto Liechtenstein / Anton Maria Zanetti in liechtensteinski Canaletto

PAOLO PASTRES
Algarotti e Metastasio tra Vienna e Venezia: ultimi bagliori rococò dell’intermediazione artistica / Algarotti in Metastasio med Dunajem in Benetkami: zadnji rokokojski utrinki umetnostnega posredništva

JULIA STROBL
„ […] la contessa d’Althann, ed il suo divino Correggio” – Francesco Algarotti and the art collection of Maria Anna Pignatelli Althann in Vienna / „ […] la contessa d’Althann, ed il suo divino Correggio” – Francesco Algarotti in umetnostna zbirka Marie Anne Pignatelli Althann na Dunaju

Petek / Friday, 25. 9. 2020

9:00–13:00
Središče in obrobje. Beneška umetnost in cesarske dežele / Center and periphery. Venetian art in the domains of the Empire

Uvodno predavanje / Introductory Lecture
LINDA BOREAN
Venezia 1680–1730. La professione dell’artista tra Centro e periferie / Benetke 1680–1730. Poklic umetnika med središčem in obrobji

GIULIA FORTI
Gregorio Lazzarini e le committenze d’oltralpe nella Vita di Vincenzo Da Canal: novità e proposte su alcuni clienti e intermediari / Gregorio Lazzarini in naročila severno od Alp v življenjepisu Vincenza Da Canala: novosti in predlogi za nekatere naročnike in posrednike

MATEJA JERMAN
Let There Be Light – Venetian Lamps and Altar Candelabras in the Churches of Croatian Littoral on the South-Eastern Border of the Holy Roman Empire / Bodi svetloba – Beneške svetilke in oltarni kandelabri v cerkvah hrvaškega Primorja na jugovzhodni meji Svetega rimskega cesarstva

DAMIR TULIĆ – MARIO PINTARIĆ
The Finest 18th Century Art Commission in Rijeka: the Orlando Family and the Presbytery of the Collegiate Church of St. Mary’s Assumption / Najodličnejše umetnostno naročilo 18. stoletja na Reki: družina Orlando in prezbiterij kolegiatne cerkve Marijinega Vnebovzetja

NINA KUDIŠ
Daniele Antonio and Gian Domenico Bertoli: the Possession of the Castle of Bribir and the Donations to its Parish Church / Daniele Antonio in Gian Domenico Bertoli: Bribirski grad in donacije župnijski cerkvi

ROBERTO PANCHERI
Un dilettante trentino a Salisburgo: il conte Francesco Lattanzio Firmian e i suoi rapporti con gli artisti veneti / Tridentinski diletant v Salzburgu: Frančišek Laktancij grof Firmian in njegove povezave z beneškimi umetniki

Posredniki na Dunaju, posredniki v Evropi: posamezni študijski primeri / Intermediaries in Vienna, intermediaries in Europe: some case studies

LUKA RUČIGAJ
Intermediaries in the book-trade between the printing centres and Ljubljana. A case study of the Fuerstlich Auerspergsche Fideicommisbibliothek zu Laybach / Posredniki pri trgovini s knjigami med tiskarskimi središč in in Ljubljano. Študijski primer turjaške knežje fidejkomisne knjižnice v Ljubljani

ZUZANA ORÁLKOVÁ – JANA ZAPLETALOVÁ
«Far giungere in Moravia porcellana cinese, cani, quadri, pellicce, colori, frutta esotica, reliquie, ostriche…» – Mediatori, agenti, mercanti di Karel von Lichtenstein- Castelcorno, principe vescovo di Olomouc, tra Venezia e l’Europa centrale / »Far giungere in Moravia porcellana cinese, cani, quadri, pellicce, colori, frutta esotica, reliquie, ostriche…« – Posredniki, agenti, trgovci olomuškega knezoškofa Karla Lichtenstein-Castelcorno med Benetkami in Srednjo Evropo

Odmor za kosilo / Lunch break

14:30–17:45

TINA KOŠAK
Between Netherlandish and Venetian in late 17th century Styria: Flemish art dealers, intermediaries of Italian descent and the specifics of local demand / Med beneškim in nizozemskim v poznem 17. stoletju na Štajerskem: flamski umetnostni trgovci, posredniki italijanskega porekla in posebnosti lokalnega povpraševanja

MICHELE DANIELI
Tre dipinti per il principe Eugenio di Savoia acquistati a Bologna / Tri slike, kupljene v Bologni za princa Evgena Savojskega

LORENA VALLIERI
Tra Bologna, Venezia e Vienna: notizie di spettacolo nel carteggio di Sicinio Pepoli / Med Bologno, Benetkami in Dunajem: gledališke notice v korespondenci Sicinia Pepolija

FRANCESCO SPERANZA
Pietro Maria Guarienti – un agente per Dresda tra l’Italia e l’Impero / Pietro Maria Guarienti – dresdenski agent med Italijo in cesarstvom

BERTHOLD OVER
On the Move: Itinerant Impresarios as Intermediaries of Operatic Personnel, Music and Spectacle / Na poti: potujoči impresariji kot posredniki opernega osebja, glasbe in gledališča

GIOVANNI POLIN
Impresari e maestri come intermediari del dramma per musica tra Venezia e l’Europa centro settentrionale: alcuni casi esemplari / Impresariji in dirigenti kot posredniki libretov med Benetkami in zahodom Srednje Evropo: nekaj primerov

The conference will be organised via zoom web conferencing (https://zoom.us/freesignup/). As the number of participants will be limited, pre-registration is required. Please, send an email to the address ICCHSLjubljana2020@gmail.com by 22 September 2020, and specify which session you wish to attend. A zoom link for each session of the conference will be sent to you on Wednesday 23 September 2020.

More information:

Enrico Lucchese
ICCHS – International Center for Comparative Historical Studies
ICCHSLjubljana2020@gmail.com

https://arthist.net/archive/23590

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *